spray-paint-banner-16v2

Privacy statement

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons belangrijk en daarom zullen wij in onze relatie tot u de wettelijke regels met betrekking tot privacy bescherming altijd trachten na te leven.

INP Quality B.V., gevestigd aan de Edison 25 - 3241 LS te Middelharnis, Nederland, geregistreerd in het Handelsregister, bijgehouden door de Kamer van koophandel te Rotterdam onder nummer 23060192, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.inpquality.com - Edison 25 - 3241 LS - Middelharnis - Nederland - +31 187 497070

Persoonsgegevens die wij verwerken 

INP Quality B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

INP Quality B.V. gebruikt de door u verstrekte gegevens om contact met u op te kunnen nemen en de door u gevraagde informatie te kunnen verstrekken, of ten behoeve van de uitvoering van een contract. Alle persoonsgegevens worden op een legale en transparante wijze verwerkt, waarbij slechts relevante en noodzakelijke gegevens in relatie met het verwerkingsdoel worden opgevraagd.

Daarnaast kunnen wij uw naam en e-mailadres gebruiken om onze commerciƫle communicatie te verzenden, om u te informeren over zaken die volgens ons voor u interessant kunnen zijn. Wanneer u dit niet meer wenst dan is het versturen van een e-mail naar info@inpquality.nl, waarin u dit aangeeft, voldoende.

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgestuurd naar derden voor commerciƫle doeleinden.

Onze website is niet bestemd voor kinderen jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inpquality.nl of telefonisch via nummer + 31 187 497070, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming 

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt ten behoeve van enige geautomatiseerde besluitneming, inclusief profilering.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

INP Quality B.V. verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, gedurende de periode wanneer we u onze diensten verlenen of ons contract uitvoeren, of gedurende de periode die nodig is voor het nakomen van de archiveringsverplichting volgens de wettelijke bepalingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

INP Quality B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door INP Quality B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@inpquality.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst hiervan.

INP Quality B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

INP Quality B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@inpquality.nl of telefonisch via nummer + 31 187 497070.

Het staat ons vrij om op elk moment bovenstaande regels aan te passen. De meest recente versie vindt u steeds op deze site.

Middelharnis, 22 mei 2018