spray-paint-banner-16v2

Algemene voorwaarden

Deze algemene leveringsvoorwaarden werden op 23 mei 2014 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank en bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam

Artikel 1 - Algemeen 1

In het hierna volgende wordt verstaan onder: Verkoper: de besloten vennootschap INP Quality B.V. alsmede met deze vennootschap verbonden maatschappijen. Opdrachtgever: de wederpartij van de verkoper 2. Behoudens het bepaalde in artikel 9 zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere levering van goederen en/of diensten door verkoper aan de opdrachtgever, voor zover partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing 

Artikel 2 - Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld;

2. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt verkoper de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, berekeningen, schema’s, systemen, methoden, programmatuur en andere gegevens. Deze stukken blijven eigendom van verkoper en mogen zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond, ter hand gesteld of anderszins bekend gemaakt, danwel op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of door verkoper aan opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Alle door verkoper te maken kosten wegens inbreuk op aan verkoper toekomende industriële en intellectuele eigendomsrechten komen voor rekening van de wederpartij.

3. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte danwel de opdracht of indien door de verkoper uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.

Artikel 3 – Betaling

1. Betaling zal geschieden binnen 30 dagen na aflevering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Alle betalingen zullen geschieden zonder enige aftrek of schuld-verrekening op een door verkoper aan te wijzen bank- of girorekening;

3. Door het enkel verstrijken van enige betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever 1½ % rente per maand verschuldigd over de openstaande bedragen, vanaf hun vervaldatum, terwijl verkoper gerechtigd is de nakoming van haar eigen verplichtingen op te schorten met een periode gelijk aan die waarmede de betaling is vertraagd. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever, met een minimum van 15% van het bedrag van de vordering.

4. Indien het prijspeil van lonen en materialen, hetzij door buitengewone schaarste van materialen of buitengewone beperking in leveranties, hetzij ten gevolge van andere omstandigheden van buitengewone aard, zoals b.v. oorlog of ernstige verwikkelingen, zodanig mocht stijgen boven het peil, geldende op de dag der aanbieding, dat in redelijkheid niet van verkoper verlangd kan worden dat zij de aldus ontstane vermeerdering van kosten draagt, zal verkoper recht hebben op een billijke extra vergoeding, vast te stellen door partijen in onderling overleg, dan wel bij gebreke van overeenstemming door arbitrage overeenkomstig artikel 8.

Artikel 4 – Zekerheidsstelling

1.Verkoper is te allen tijde gerechtigd, ook nadat een opdracht gedeeltelijk is uitgevoerd danwel betaling na aflevering is gestipuleerd, alvorens verdere leveranties, werkzaamheden of diensten te verrichten, van de opdrachtgever te eisen voldoende zekerheid te stellen, dat zowel aan betalings- als aan andere verplichtingen voldaan zal worden. Ingeval hierdoor vertraging ontstaat, wordt de levertijd overeenkomstig verlengd. 2. Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom gaat eerst dan op opdrachtgever over, indien hij al zijn verplichtingen uit de overeenkomst volledig is nagekomen. Artikel 5 - Levering 1. De wijze van transport/levering is "ex works" van leverancier tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2. De levertijd loopt vanaf de laatste van de volgende data: a) de datum van de schriftelijke opdrachtbevestiging door verkoper. b) de datum van ontvangst van de door opdrachtgever aan verkoper te verschaffen documenten en/of zekerheden of vooruitbetaling.

3. Verkoper zal trachten de levertijd zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook, behoudens opzet of grove schuld, geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch recht op deze grond gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Ingeval verkoper terzake van levertijdoverschrijding boeteverplichtingen op zich genomen mocht hebben zal de opdrachtgever niet het recht hebben ontbinding van de overeenkomst te vorderen doch zal verkoper alsdan voor de totale overschrijding aan de opdrachtgever geen groter bedrag verbeuren dan 3% van de prijs van de goederen waarvan de levering vertraagd is, ter vergoeding van alle kosten, schaden en interessen.

4. Verkoper zal in geen geval aansprakelijk zijn voor niet of niet-tijdige nakoming van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht. Als overmacht gelden onder meer brand, overstroming, buitengewone weersomstandigheden, staking, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, gijzeling, waterschade, bedrijfsbezetting alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van verkoper afhankelijk is, zoals niet of niet-tijdige levering van goederen en diensten door derden die door verkoper danwel door opdrachtgever ingeschakeld zijn. De aansprakelijkheid van verkoper is tevens uitgesloten in geval van overmacht die plaatsvindt nadat de overeengekomen levertijd reeds mocht zijn overschreden. Indien de overmachtstoestand 6 maanden heeft geduurd, heeft verkoper het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op enige schadevergoeding.

5. Voor de uitleg van handelstermen zijn van toepassing de “Incoterms 2010” uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs.

6. Ondanks het bepaalde in de Incoterms 2010 is molest voor rekening en risico van de opdrachtgever vanaf de datum van opdrachtbevestiging. 

Artikel 6 - Garantie en aansprakelijkheid

1. De garantie op de door verkoper geleverde goederen, strekt niet verder dan de door haar voorschakel verstrekte garantie waarbij wordt verwezen naar de bij die goederen gevoegde garantiecertificaten. Worden zaken zonder fabrieks- of importeursgarantie geleverd dan blijft de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot het betreffende aankoopbedrag, danwel herstel of vervanging aan het betreffende goed, zulks naar keuze van verkoper. De garantie is beperkt tot gebreken die worden ontdekt binnen 1 maand na aflevering en die door opdrachtgever binnen 2 weken na de ontdekking schriftelijk, per brief, per telefax of e-mail aan verkoper worden vermeld;

2. Afbeeldingen, tekeningen, capaciteitsopgaven, gegevens, vermeld in catalogi en dergelijke binden verkoper niet, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen;

3. Behoudens bovengenoemde garantieverplichtingen, opzet of grove schuld, is verkoper na de dag waarop goederen en/of diensten voor levering gereed zijn van alle aansprakelijkheid ontheven. De opdrachtgever vrijwaart verkoper en haar personeel tegen alle aanspraken van derden terzake van door dezen eventueel te lijden schade, daaronder begrepen aanspraken die op produkt-aansprakelijkheid stoelen.

4. Ingeval verkoper aan de opdrachtgever diensten verleent, personeel ter beschikking stelt of adviezen verstrekt, zullen verkoper en haar personeel in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die daaruit mocht voortvloeien. De opdrachtgever zal verkoper en haar personeel vrijwaren tegen aanspraken te dier zake

Artikel 7 – Belastingen

1. Belastingen en heffingen, die in verband met de desbetreffende leveringsovereenkomst of de financiering daarvan door buitenlandse overheden aan verkoper worden opgelegd, komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 - Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht hetzij door de bevoegde Nederlandse rechter hetzij door arbitrage overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, zulks ter keuze van verkoper.

2. Op de koopovereenkomst en alle nadere overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9 - Bijzondere voorwaarde

1. In aanvulling op deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn zonodig de uniforme voorwaarden voor verf en drukinkt van toepassing zoals vastgesteld door de Vereniging van Verf en Drukinkt fabrikanten te Leiden 15e editie (UVL 15VVVF), voor zover die voorwaarden niet in strijd komen met onderhavige voorwaarden.

Dit is een vertaling van de gedeponeerde Engelse voorwaarden, welke op alle leveringen van toepassing zijn